Preview

Проблемы агрорынка

Расширенный поиск

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ

Полный текст:

Аннотация

Қазақстанның және шет елдердің аграрлық секторында әлеуметтік кәсіпкерлік мәселелері зерделенген. Республиканың аграрлық саласының әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуде оның маңызы анықталған. Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі әртүрлі әлем мемлекеттеріндегі әлеуметтік кәсіпкерлердің тәжірибесі талданған. Талдау әлеуметтік, мәдени, экологиялық міндеттерді шешуге бағытталған қызмет деңгейі әлемде жыл сайын өсіп келе жатқанын көрсетті. Әлеуметтік мәселелерді шешу үшін кәсіпкерлік құралдары мен механизмі дамыған елдер қатарына кірмейтін елдерде де белсенді қолданылатыны анықталды. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік белсенділіктің әлеуметтік аспектілері көрсетілген және оның дамуының негізгі тежеуші факторлары: әлеуметтік салада кәсіпкерлікті қолдау үшін инфрақұрылымның болмауы және оның жұмыс істеу жүйесі, кредиттік ресурстардың жоғары құны, нормативтік-құқықтық базаның жетілмегені, демеушілерді тарту қиындықтары және ауыл шаруашылығы өндірісіндегі жоғары тәуекелдері анықталған. Республикада кәсіпкерліктің әлеуметтік бағыттылы үшін ашық және жайлы жағдай жасау қажеттілігі - отандық тәжірибедегі жаңа ұғым негізделген. Дегенмен, қазақстандық тәжірибе жинақталған және әлеуметтік миссия барлық мүдделі тараптар: кәсіпкерлер, мемлекеттік құрылымдар, қоғам қызметінің маңызды бағытына айналған. Кәсіпкерлік тәсіл мемлекеттің ауыл халқының әлеуметтік мәселелерін шешудегі маңызды құрамдас бөлігі болуы мүмкін.

Об авторах

М. Ш. Бауэр
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Казахстан


Ф. А. Шуленбаева
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Казахстан


А. Б. Темирова
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Казахстан


Список литературы

1. Қалиев, Ғ.Ә. Қазақстан Республикасының ауыл аумақтарының әлеуметтік дамуы [Мәтін] /Ғ.Ә.Қалиев, Ч.Ү.Әкімбекова // Проблемы агрорынкары.- 2018.- №2.- Б. 7-13.

2. Степанов, А.Б. Возможности развития социального предпринимательства в сельских районах России [Текст] /А.Б.Степанов // Вопросы экономики и управления. - 2018. - №1. - С. 36-38.

3. Журавлева, И.И. Предпринимательство в сельском хозяйстве: проблемы и перспективы развития [Текст] /И.И.Журавлева // Экономика и экономические науки. - 2018.-№ 1.- С. 29-32.

4. Terziev, V. Social entrepreneurship in the EU: A cross-country analysis [Text] / V.Terziev, N. Bencheva, T. Stoeva //KNOWLEDGE. International Journal Vol. 34.5, 2019, September.- С. 1215-1223.

5. Bauer, M.Sh., Mussina R.S, Bencheva N.A. Development problems of social entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan[Text] / M.Sh. Bauer, R.S. Mussina, N.A. Bencheva // Journal of Advanced Research in Law and Economics.- 2018, Summer.-Vol. IX.- Issue 4(34).- С.1186-1196.

6. Снитко, Л.Т. [Текст] / Снитко Л.Т., Гомонко Э.А., Высочиненко А.С. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. - 2015.- № 3.- С.149-156.

7. Скудалова, О.В. Разработка концепции развития услуг социально ориентированных предприятий (на примере Тверской области) [Текст]: дис..канд.экон.наук: 08.00.05/ Скудалова Олеся Викторовна.- Тверь, 2017.-174с.

8. Женсхан, Д. [Мәтін] / Д.Женсхан, Ж.С. Булхаирова, А.М. Балкибаева // Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы // Проблемы агрорынка.- 2018.- №2.- Б. 67-74.

9. Напольская, Н. Социальное предпринимательство - новый тренд в Казахстане / Н. Напольская // Е-event. AGKIPR. -(http//www.eevent.kz/socialnoe-predprinimamatelstvo.trend-v).

10. Акция «Әр ауылға бір қамқоршы» стартавала в Актюбинской области. АТАМЕКЕН. - 2018. - https//www.atameken.kz/ru/news/ 31075).


Рецензия

Для цитирования:


Бауэр М.Ш., Шуленбаева Ф.А., Темирова А.Б. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ. Проблемы агрорынка. 2019;(4):26-33.

For citation:


Bauer M.S., Shulenbaeva F.A., Temirova A.B. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURAL SECTOR: FOREIGN AND KAZAKHSTANI EXPERIENCE. Problems of AgriMarket. 2019;(4):26-33. (In Russ.)

Просмотров: 40


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1817-728X (Print)
ISSN 2708-9991 (Online)