Preview

Проблемы агрорынка

Расширенный поиск

ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫТАЙДЫҢ АГРАРЛЫҚ САЛАДАҒЫ ЭКСПОРТТЫҚ-ИМПОРТТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ

Аннотация

Казахстанско-китайское экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество имеет богатые традиции и является перспективным для обеих сторон. Рассмотрены экспортно-импортные отношения Казахстана и Китая на агропродовольственном рынке. Отмечены развитие межгосударственной торговли в аграрной сфере между Казахстаном и Китаем, разработки крупных инфраструктурных проектов, сотрудничества в области переработки сельскохозяйственных продуктов, поставки натуральной и экологичной продукции, программы приграничного сотрудничества до 2020 года Алматинской и Восточно-Казахстанской области РК с Синьцзян-Уйгурским автономным районам (СУАР) КНР. Рассмотрены диверсификационные направления, расширение объемов экспорта в КНР казахстанской продукции растениеводства и животноводства. Показаны взаимодействие в сфере логистической системы, инвестиционная активность в АПК. Дана оценка потенциальных экспортных ресурсов Казахстана по балансу использования готовой продукции, показана доля импортной продукции в емкости национального рынка. Отражены перспективы сотрудничества Казахстана и Китая, потенциальные выгоды для Республики Казахстан.

Об авторах

С. Жұмашева
Қазақ агроөнеркәсіп кешені экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту ғылыми-зерттеу институты
Казахстан


А. Мұханова
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Казахстан


Ж. Смағулова
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Казахстан


Список литературы

1. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің статистикалық деректері. 2012-2016 жж. сыртқы сауда. [Электрондық ресурс].- 2018.- URL: http:// www.stat.gov.kz. (қаралған күні: 18.07.2018).

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми интернет қоры [Электрондық ресурс]. - 2018.- URL: http:// www.minagri.gov.kz. (қаралған күні: 12.05.2018).

3. Молдашев А.Б. Қазақстанның АӨК: даму мәселелері және оларды шешу жолдары //Аграрлық нарық проблемалары. - Алматы. - 2016. -№3.- Б. 7-13.

4. Гриванов Р.И., Гао Юань, Ли Чжэнь. ҚХР Сыртқы экономикалық саясатының векторлары: даму баламаларының салыстырмалы талдауы// Қолданбалы және іргелі зерттеулердің халықаралық журналы. - 2016.- №12.- Б. 754-757.

5. Сұлтанғалиева А. Қазақстан және оның көршілері: мүмкіндіктер мен шектеулер.- Астана-Алматы: ИМЭП, 2015.- 68 б.

6. ҚР Премьер-Министрінің 25 желтоқсан 2012 жылғы №231-р бұйрығы "Қазақстан - Жаңа Жібек жолы" жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың кешенді жоспары» [Электрондық ресурс].- 2013.- URL:http://www. adilet.zan.kz (қаралған күні: 10.02.2018).

7. Қытай бесжылдық жоспары. [Электронды ресурс].- 2017.- URL: https://pro- metej.info/ blog/ ekonomika/ kitajskij-pyatiletnij- plan-obshij-vid (қаралған күні: 20.06. 2018).

8. Қытайдың мемлекеттік имиджі туралы баяндама/Шет тілдерде әдебиеттерді шығару және тарату істері жөніндегі ҚХР басқармасы //Шелковый путь-ревю. - 2018.- №2.- С. 22-24.


Рецензия

Для цитирования:


, , . Проблемы агрорынка. 2018;(4):57-66.

Просмотров: 153


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1817-728X (Print)
ISSN 2708-9991 (Online)